Electric and Gas Utilities

Electric and Gas UtilitiesGeometric Networks

Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มขีดความสามารถงานด้านสาธารณูปโภคด้วย GISตำแหน่งที่ตั้งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและแก๊สทั้งหมด ช่วยให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญด้วยเทคโนโลยี ArcGIS การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบ Real-time จะช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานและการตัดสินใจตั้งแต่การทำงานภาคสนามไปจนถึงสำนักงานภายในองค์กร

การเข้าถึง

เชื่อมต่อทุกคนด้วยแผนที่และข้อมูล ดูสินทรัพย์ แผนงาน ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน

การรับรู้

เก็บข้อมูลสภาพอากาศ การจราจร สินทรัพย์ และภัยพิบัติแบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์

แสดงความสัมพันธ์จากข้อมูลของคุณ เช่น พื้นที่ที่มีการใช้งานมากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ รวมทั้งยังช่วยตรวจสอบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

สามารถประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายได้

พนักงานจำเป็นต้องระบุพื้นที่ที่เครือข่ายมีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ก่อนเกิดพายุ จากประวัติการตัดแต่งต้นไม้บนแผนที่พวกเขาจะเห็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดข้องและพื้นที่ที่ต้นไม้รกอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

แผนที่แบบ Real-time ช่วยให้พนักงานวางแผนล่วงหน้าในการบำรุงรักษา

วิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าถึงความเสียหายของสินทรัพย์และวางแผนล่วงหน้าในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องจากได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างแม่นยำ

แผนที่ Heat Map แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลสภาพอากาศ ทำให้การทำงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถส่งทีมงานไปลงพื้นที่สำก่อนเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เพิ่มศักยภาพในการซ่อมบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินการการซ่อมบำรุงและรักษาได้อย่ารวดเร็ว ช่วยลดชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในองค์กร .

Case Study

การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการเชิงรับสู่การบริหารจัดการเชิงรุก

ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐแท็กซัส งานบำรุงรักษาจะถูกดำเนินการทันที ซึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของภาครัฐ เป็นผลมาจากการใช้ระบบ GIS ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ SoCalGas

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

RelatedGeometric Networks

Geometric Networks แบบจำลองข้อมูล (Data Model)
ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มขีดความสามารถงานด้านสาธารณูปโภคด้วย GIS


ตำแหน่งที่ตั้งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและแก๊สทั้งหมด ช่วยให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญด้วยเทคโนโลยี ArcGIS การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบ Real-time จะช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานและการตัดสินใจตั้งแต่การทำงานภาคสนามไปจนถึงสำนักงานภายในองค์กร

การเข้าถึง

เชื่อมต่อทุกคนด้วยแผนที่และข้อมูล ดูสินทรัพย์ แผนงาน ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน

การรับรู้

เก็บข้อมูลสภาพอากาศ การจราจร สินทรัพย์ และภัยพิบัติแบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์

แสดงความสัมพันธ์จากข้อมูลของคุณ เช่น พื้นที่ที่มีการใช้งานมากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ รวมทั้งยังช่วยตรวจสอบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

สามารถประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายได้

พนักงานจำเป็นต้องระบุพื้นที่ที่เครือข่ายมีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ก่อนเกิดพายุ จากประวัติการตัดแต่งต้นไม้บนแผนที่พวกเขาจะเห็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดข้องและพื้นที่ที่ต้นไม้รกอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

แผนที่แบบ Real-time ช่วยให้พนักงานวางแผนล่วงหน้าในการบำรุงรักษา

วิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าถึงความเสียหายของสินทรัพย์และวางแผนล่วงหน้าในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องจากได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างแม่นยำ

แผนที่ Heat Map แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลสภาพอากาศ ทำให้การทำงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถส่งทีมงานไปลงพื้นที่สำก่อนเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เพิ่มศักยภาพในการซ่อมบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินการการซ่อมบำรุงและรักษาได้อย่ารวดเร็ว ช่วยลดชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

Case Study

การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการเชิงรับสู่การบริหารจัดการเชิงรุก

ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐแท็กซัส งานบำรุงรักษาจะถูกดำเนินการทันที ซึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของภาครัฐ เป็นผลมาจากการใช้ระบบ GIS ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ SoCalGas

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

Related