Retail

การเลือกทำเลทอง เพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จทางธุรกิจ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน ? อะไรจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณ ? และสิ่งนั้นสามารถทำให้ธุรกิจของคุณลดความเสี่ยงลงได้หรือไม่ ? เมื่อคุณเข้าใจในเรื่องของ “ทำเล” Location Intelligence จะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านี้ ไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจของคุณในทุกๆวัน

กลุ่มลูกค้าของคุณ

ทำเลที่ตั้ง คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ คุณสามารถใช้ Esri Location Analytics ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ทางการตลาด พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเพื่อทำให้ความเสี่ยงลดลงได้อีกด้วย

Benefits

การนำไปใช้อย่างเหมาะสม

ทำให้บริการทางธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและมีการบริการเป็นเลิศ

การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายที่เติบโตมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจและเจาะตลาดความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

การทำให้ดียิ่งขึ้น

ทำให้คู่แข่งทึ่งในธุรกิจของคุณ การประเมินขนาดทางธุรกิจ รวมถึงการทำโปรโมชั่นทางการตลาดอีกด้วย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำธุรกิจผ่านโลกอินเทอร์เนต หรือสังคมออนไลน์แบบต่างๆ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ จะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจของคุณได้อีกทางหนึ่ง

ArcGIS Platform

ArcGIS แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศ จะช่วยธุรกิจของคุณในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลทั่งทั้งองค์กร เห็นภาพรวมทางธุรกิจทั้งหมด สามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ไปจนถึงช่วยในการตัดสินใจในโอกาสทางธุรกิจของคุณอีกด้วย

ArcGIS Platform ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

การดูความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด

ArcGIS จะช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า ประหยัดงบประมาณในการทำการตลาด โดยเลือกลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และปัจจัยทางภูมิศาสตร์

การนำธุรกิจออกสู่ตลาด

คุณต้องการผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกๆพื้นที่หรือไม่ ? คุณวางแผนระบบสินค้าเหมาะสมหรือไม่ ? ต้องปรับปรุงราคาและแผนธุรกิจหรือไม่ ? หากคุณนำตำแหน่งที่ตั้งมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Esri สามารถช่วยเหลือคุณได้ ด้วย Location Intelligence จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและกลุ่มลูกค้าของคุณ

Benefits

การวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า ทำเลตลาดธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ในการหาพื้นที่เหมาะสมทางการดำเนินธุรกิจ

การสร้างความเข้าใจ

เข้าใจตลาดและลูกค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ มองแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลในอดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้กับข้อมูลแผนที่

การสำรวจตรวจสอบ

การตั้งสมมุติฐานหรือการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ Esri สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้ ก่อนการตัดสินใจและลงมือดำเนินการจริงได้

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ArcGIS Platform

ArcGIS จะช่วยธุรกิจของคุณ ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยในการมองภาพรวมทางธุรกิจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปจนถึงช่วยในการตัดสินใจโอกาสทางธุรกิจของคุณอีกด้วย

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้าน data science
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

การดูความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด

ArcGIS จะช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และปัจจัยทางภูมิศาสตร์

คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ

เมื่อธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีตัวช่วยในการประเมิน ผลิตภัณฑ์ของ Esri สามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

Benefits

การแบ่งปัน

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตั้งและแผนที่ในที่ทำงานของคุณ และนำไปใช้เมื่ออยู่ในภาคสนาม

การค้นพบ

ค้นหาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน จากทุกแหล่งข้อมูลในโลก

การร่วมมือในองค์กร

ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการแบ่งปันข้อมูล การค้นหาข้อมูลใหม่ๆ และการสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในองค์กร

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ESRI Business Analyst

ใช้ ArcGIS ร่วมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรอย่างง่ายดาย เพื่อขยายขนาดของธุรกิจ มองเห็นภาพรวมของตลาดจากการแสดงผลของแผนที่ หรือแม้กระทั่งการเจาะลึกลงสำรวจและวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่คุณสนใจ โดยการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart map
ArcGIS online ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสำรวจดูพื้นที่เป้าหมายใหม่ทางการตลาด หรือ การสำรวจคู่แข่งของคุณ

เข้าใจตลาดท้องถิ่น

หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณมีการเจริญเติบโตจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ Location Intelligence จะช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆทุกรูปแบบ เช่น การวางแผนภายในองค์กรธุรกิจของคุณ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงการสำรวจลักษณะธุรกิจคู่แข่งของคุณ

Benefits

การแสดงผลข้อมูล

แสดงผลความสามารถในการรองรับ ปริมาณสินค้า แหล่งจัดเก็บสินค้า

การวิเคราะห์

เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ค้นหาวิธีการในการปรับปรุง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ

ความสมดุล

เพิ่มความสมดุลทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง ลดช่องว่างทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในบริการ

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหายในอดีตที่ผ่านมา มา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ESRI Business Analyst

ใช้ ArcGIS ร่วมกับการทำธุรกิจของคุณ เพื่อขยายขนาดของธุรกิจ มองเห็นภาพรวมของตลาดจากการแสดงผลของแผนที่ หรือแม้กระทั่งการเจาะลึกลงสำรวจและวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่คุณสนใจ โดยการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง supply chain management

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสำรวจดูพื้นที่เป้าหมายใหม่ทางการตลาด หรือ การสำรวจคู่แข่งของคุณ

Main

การเลือกทำเลทอง เพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จทางธุรกิจ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน ? อะไรจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณ ? และสิ่งนั้นสามารถทำให้ธุรกิจของคุณลดความเสี่ยงลงได้หรือไม่ ? ใช่ !!! เมื่อคุณเข้าใจในเรื่องของ “ทำเล” ให้ Esri ช่วยเหลือคุณกับคำถามเหล่านี้ พร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจของคุณในทุกๆวัน

Marketing

กลุ่มลูกค้าของคุณ

ทำเลที่ตั้ง คือ กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ คุณสามารถใช้ Esri Location Analytics ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ทางการตลาด พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเพื่อทำให้ความเสี่ยงลดลงได้อีกด้วย

Benefits

การนำไปใช้อย่างเหมาะสม

การทำให้บริการทางธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและมีการบริการเป็นเลิศ

การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายที่เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจและเจาะตลาดความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

การทำให้ดียิ่งขึ้น

การทำให้คู่แข่งทึ่งในธุรกิจของคุณ การประเมินขนาดทางธุรกิจ รวมถึงการทำโปรโมชั่นทางการตลาดอีกด้วย

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำธุรกิจผ่านโลกอินเทอร์เนต หรือ สังคมออนไลน์แบบต่างๆ รวมถึงการมองเห็นภาพรวมธุรกิจของคุณอีกด้วย

ArcGIS Platform ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

ArcGIS Platform

ArcGIS จะช่วยธุรกิจของคุณ ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยในการมองภาพรวมทางธุรกิจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปจนถึงช่วยในการตัดสินใจโอกาสทางธุรกิจของคุณอีกด้วย

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

การดูความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด

ArcGIS จะช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของประชากรทางสังคม

Merchandising

การนำธุรกิจออกสู่ตลาด

คุณต้องการผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกๆพื้นที่หรือไม่ ? คุณวางแผนระบบสินค้าเหมาะสมหรือไม่ ? ต้องปรับปรุงราคาและแผนธุรกิจหรือไม่ ? หากคุณนำตำแหน่งที่ตั้งมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Esri สามารถช่วยเหลือคุณได้ โดยการสร้างความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและกลุ่มลูกค้าของคุณ

Benefits

การวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า ทำเลตลาดธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ในการหาพื้นที่เหมาะสมทางการดำเนินธุรกิจ

การสร้างความเข้าใจ

การหาพื้นที่ใหม่ๆสำหรับตลาดทางธุรกิจ การมองแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้แผนที่

การสำรวจตรวจสอบ

การตั้งสมมุติฐานหรือการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ Esri สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้ ก่อนการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติจริงได้

Solutions

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ArcGIS Platform ผู้เชี่ยวชาญด้าน data science

ArcGIS Platform

ArcGIS จะช่วยธุรกิจของคุณ ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ เพื่อช่วยในการมองภาพรวมทางธุรกิจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปจนถึงช่วยในการตัดสินใจโอกาสทางธุรกิจของคุณอีกด้วย

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้างแผนที่ข้อมูลประชากร

การดูความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด

ArcGIS จะช่วยให้คุณเข้าถึงความหลากหลายของข้อมูลทางการตลาด ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของประชากรทางสังคม

Real Estate

คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ

เมื่อธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีตัวช่วยในการประเมิน ผลิตภัณฑ์ของ Esri สามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

Benefits

การแบ่งปัน

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตั้งและแผนที่ในที่ทำงานของคุณ และนำไปใช้เมื่ออยู่ในภาคสนาม

การค้นพบ

ค้นหาค่านิยมทางการตลาด ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและความทันสมัยของเหตุการณ์ปัจจุบัน

การร่วมมือในองค์กร

การแบ่งปันข้อมูล การค้นหาข้อมูลใหม่ๆ และการสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart map

ESRI Business Analyst

ใช้ ArcGIS ร่วมกับการทำธุรกิจของคุณ เพื่อขยายขนาดของธุรกิจ มองเห็นภาพรวมของตลาดจากการแสดงผลของแผนที่ หรือแม้กระทั่งการเจาะลึกลงสำรวจเฉพาะข้อมูลที่คุณสนใจ

ArcGIS online ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสำรวจดูพื้นที่เป้าหมายใหม่ทางการตลาด หรือ การสำรวจคู่แข่งของคุณ

Supply Chain

เข้าใจตลาดท้องถิ่น

หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณมีการเจริญเติบโตจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ คุณควรจะต้องมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆทุกรูปแบบ เช่น การวางแผนภายในองค์กรธุรกิจของคุณ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงการสำรวจลักษณะธุรกิจคู่แข่งของคุณ

Benefits

การแสดงผลข้อมูล

แสดงผลความสามารถในการรองรับ ปริมาณสินค้า แหล่งจัดเก็บสินค้า

การวิเคราะห์

เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ค้นหาวิธีการในการปรับปรุง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ

ความสมดุล

เพิ่มความสมดุลทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง ลดช่องว่างทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในบริการ

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ESRI Business Analyst

ใช้ ArcGIS ร่วมกับการทำธุรกิจของคุณ เพื่อขยายขนาดของธุรกิจ มองเห็นภาพรวมของตลาดจากการแสดงผลของแผนที่ หรือแม้กระทั่งการเจาะลึกลงสำรวจเฉพาะข้อมูลที่คุณสนใจ

ArcGIS online ผู้ช่วยเรื่อง supply chain management

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสำรวจดูพื้นที่เป้าหมายใหม่ทางการตลาด หรือ การสำรวจคู่แข่งของคุณ