Insurance

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของคุณ

ในธุรกิจประกันภัย สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือลูกค้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น คุณสามารถไว้ใจให้ Esri ช่วยคุณในการดูแลลูกค้า เช่น การเข้าถึงพื้นที่หรือการจัดการช่วยเหลือลูกค้าของคุณ การใช้การแสดงผลของแผนที่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนที่ จะช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และบริหารธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเหตุการณ์ปัญหาเกิดขึ้น คุณจะเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไร

ด้วย Location Intelligence จะช่วยให้คุณสามารถค้นหา วิเคราะห์ วางแผนจัดการกับบางปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย รวมถึงรับมือกับสถานการณ์ปัญหาในหลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

Benefits

การประเมิน

การรับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพและจำกัดความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อมูลของตำแหน่งสถานที่ที่ชัดเจน เห็นภาพจากแนวโน้มในอดีตเพื่อวางแผนอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

การแบ่งปัน

สร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาข้อมูลเพื่อป้องกันภาวะสูญเสียโดยบูรณาการฐานข้อมูล ณ ขณะนั้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

การจัดการ

การใช้ตำแหน่งพื้นที่ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินศักยภาพธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมแผนป้องกันที่รัดกุมเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ArcGIS For Flood

ArcGIS For Flood จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์การเกิดอุทกภัย เช่น การช่วยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและติดตามสถานะการณ์ทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ทางธรณีวิทยา
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว

การบริการแบบเข้าถึงลูกค้าที่เยี่ยมยอด

สำหรับธุรกิจประกันภัย ผลิตภัณฑ์ของ Esri จะช่วยให้การบริการแบบเข้าถึงลูกค้าในทุกพื้นที่เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือแสดงพื้นที่เกิดเหตุการณ์เป็นประจำ หรือแม้กระทั่งบริการหลังการขายต่างๆ

Benefits

การช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัย

การเร่งรีบเข้าให้การช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หากคุณมีความเข้าใจในการเข้าถึงเชิงพื้นที่ นั่นหมายความว่าจะทำให้การตอบสนองต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยดีตามไปด้วย

การจัดสรรเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

ก่อนและหลังการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เลือกใช้ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในระดับความร้ายแรงของแต่ละเหตุการณ์ในการประเมินสถานการณ์

การลดความไม่ชัดเจนในรุปแบบต่างๆ

ตรวจสอบและค้นหาความไม่ชัดเจนต่างๆ ในธุรกิจประกันภัยบางเหตุการณ์อาจคาบเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนหรือความไม่โปร่งใสต่างๆ ArcGIS จะช่วยลดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

Mobile

Application หลากหลายรูปแบบที่มีอยู่บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้เป็นช่องทางรับผลตอบรับจากคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map
ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว

Main

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของคุณ

ในธุรกิจประกันภัย สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือลูกค้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น คุณสามารถไว้ใจให้ Esri ช่วยคุณในการดูแลลูกค้า เช่น การเข้าถึงพื้นที่หรือการจัดการช่วยเหลือลูกค้าของคุณ การใช้การแสดงผลของแผนที่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนที่ จะช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และบริหารธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Risk Analytics

เมื่อเหตุการณ์ปัญหาเกิดขึ้น คุณจะเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไร

การวิเคราะห์ การวางแผน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยของคุณ การวิเคราะห์ตำแหน่งของ Esri และ GIS Platforms จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและวางแผนจัดการกับบางปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ รวมถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาในหลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

Benefits

การประเมิน

การรับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลของตำแหน่งสถานที่ที่ชัดเจน สามารถทำให้เห็นภาพจากแนวโน้มในอดีต เพื่อวางแผนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

การแบ่งปัน

สร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลองการเกิดภัยพิบัติ โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อป้องกันสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

การจัดการ

การใช้ตำแหน่งพื้นที่ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินศักยภาพธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมแผนกันป้องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่รัดกุม เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ทางธรณีวิทยา

ArcGIS For Flood

ArcGIS For Flood จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับเหตุการณ์การเกิดอุทกภัย เช่น การช่วยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและติดตามสถานะการณ์ทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว

Claims Management

การบริการแบบเข้าถึงลูกค้าที่เยี่ยมยอด

สำหรับธุรกิจประกันภัย ผลิตภัณฑ์ของ Esri จะช่วยให้การบริการแบบเข้าถึงลูกค้าในทุกพื้นที่เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือแสดงพื้นที่เกิดเหตุการณ์เป็นประจำ หรือแม้กระทั่งสนับสนุนบริการหลังการขายต่างๆ

Benefits

การช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัย

การเร่งรีบเข้าให้การช่วยเหลือลูกค้าผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หากคุณมีความเข้าใจในการเข้าถึงเชิงพื้นที่ นั่นหมายความว่าจะทำให้การตอบสนองและการบริการหลังการขายต่างๆ

การจัดสรรเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง

ก่อนและหลังการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เลือกใช้ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในระดับความร้ายแรงของแต่ละเหตุการณ์ในการประเมินสถานการณ์

การลดความไม่ชัดเจนในรุปแบบต่างๆ

ตรวจสอบและค้นหาความไม่ชัดเจนต่างๆ ในธุรกิจประกันภัยบางเหตุการณ์อาจคาบเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนหรือความไม่โปร่งใสต่างๆ ArcGIS จะช่วยลดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้

Solutions

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence

Esri Location Analytics

Esri Location Analytics จะช่วยให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลทางธุรกิจ มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด ปัญหาหรือผลกระทบความเสียหาย แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ๆ

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

Mobile

Application หลากหลายรูปแบบที่มีอยู่บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้เป็นช่องทางรับผลตอบรับจากคนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ArcGIS ผู้ช่วยในการสร้าง smart map

ArcGIS Online

ArcGIS Online สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนในองค์กร โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ArcGIS Online จะทำให้คุณเข้าใจการใช้แผนที่แบบ Interactive map และ Application ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว