Transportation

การคมนาคมขนส่ง

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น Esri มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบก ซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน และการกำหนดขอบเขตความปลอดภัย ทำได้อย่างง่ายดาย

บริหารจัดการขอบเขตความปลอดภัย

Benefits

เก็บข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลทำได้อย่างง่ายดาย พร้อมสร้างขอบเขตความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วจากเงื่อนไขที่กำหนด

จัดการ

ใช้งานและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ปฏิบัติตาม

ควบคุมให้เป็นตามข้อกำหนดที่มีอยู่ ช่วยจัดการข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการ กำหนดขอบเขต พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

วางแผนเส้นทางการเดินรถกรณีมีเหตุฉุกเฉินซึ่งต้องปิดบางเส้นทาง หรือช่วยบำรุงรักษาเส้นทางถนน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาใช้งานของทรัพย์สิน

Benefits

ทรัพย์สิน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ GIS

วางแผน

วางแผนการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องเพื่อลดค่าใช้จ่าย และวางแผนเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร ซึ่งสามารถดูข้อมูลที่อัพเดทได้แบบ real time

ตรวจสอบ

ยืดอายุการใช้งานด้วยการวางแผนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม พร้อมบริหารจัดการบำรุงรักษาถนนและเส้นทางเบี่ยงการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

ArcGIS Platform

รวบรวมข้อมูลเชิงแผนที่ไว้ในที่เดียวให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Main

การคมนาคมขนส่ง

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น Esri มีโซลูชันทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบกซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน และการกำหนดขอบเขตความปลอดภัย ทำได้อย่างง่ายดาย

Airports and Aviation

บริหารจัดการขอบเขตความปลอดภัย

Benefits

เก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายๆพร้อมสร้างขอบเขตความปลอดภัยอย่างรวดเร็วจากเงื่อนไขที่กำหนด

จัดการ

ใช้งานและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

ปฏิบัติตาม

ควบคุมให้เป็นตามข้อกำหนดที่มีอยู่ ช่วยจัดการข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา

Solutions

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่ smart map

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการ กำหนดขอบเขต พร้อมสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ออนไลน์

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Roads and Highways

วางแผนเส้นทางการเดินรถกรณีมีเหตุฉุกเฉินซึ่งต้องปิดบางเส้นทาง หรือช่วยบำรุงรักษาเส้นทางถนนเชิงรุกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาใช้งานของทรัพย์สิน

Benefits

ทรัพย์สิน

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและสภาพการใช้งานเพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผน

วางแผนการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องเพื่อลดค่าใช้จ่าย และวางแผนเส้นทางเบี่ยงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปิดบางเส้นทางจราจร

ตรวจสอบ

ยืดอายุการใช้งานด้วยการวางแผนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

Solutions

ArcGIS Pro

ใช้ ArcGIS Pro เพื่อบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม พร้อมวิเคราะห์เส้นทางบำรุงรักษาและเส้นทางเบี่ยงการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS Platform

รวบรวมข้อมูลเชิงแผนที่ไว้ในที่เดียวให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์

ArcGIS Enterprise

ช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ให้ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ