Education

เครื่องมือทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ซอฟตแวร์ระบบภูมิสารสนเทศของ Esri ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจ นักวิจัยสามารถใช้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลแผนที่สำหรับการสร้างทฤษฎี หรือโมเดลใหม่ๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปใช้สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS และเครื่องมือต่าง ๆ ฝ่ายจัดการยังสามารถตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆได้อีกด้วย

Videos

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและงานวิจัย

ระบบภูมิสารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพ และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จทางการศึกษา ตั้งแต่การประยุกต์ใช้งาน เช่น การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ การหาทำเลเลือกที่ตั้งร้านค้า การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Benefits

Study

การใช้โปรแกรม GIS ในมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้เทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้กับหลายกลุ่มวิชา

Achieve

ตัวอย่างของกรมแรงงานในสหรัฐอเมริกา มีความต้องการนักศึกษาที่มีทักษะทางด้านระบบ GIS เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น

Explore

วิธีการทางภูมิศาสตร์ช่วยให้เห็นบริบทในเรื่องของการวิเคราะห์ การส่งเสริมความเข้าใจ และวิธีการในการแชร์ผลลัพธ์

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล gis

Esri Education Site License Program

สามารถใช้งาน ArcGIS Platform สำหรับการศึกษา (Education Site License) ได้เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นข้อตกลงสำหรับสถาบัน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หลักสูตรในเว็บ การช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีสำหรับการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการจัดการในมหาวิทยาลัย

ArcGIS Online

นักศึกษาสามารถใช้ ArcGIS Online ในการสร้างเว็บแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive web maps) และแอปพลิเคชัน และยังสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้กับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในการประสานงานหรือทำโครงการร่วมกันได้

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญแผนที่ออนไลน์
ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้าน gis

ArcGIS Pro

ด้วยพลังความสามารถในการวิเคราะห์ของ ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GIS สามารถพัฒนาทักษะการทำงานที่สำคัญได้ในอนาคต เพราะ ArcGIS สามารถกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม GIS ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และด้านวิทยาศาสตร์

Main

เครื่องมือทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศของ Esri ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจ นักวิจัยสามารถใช้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลแผนที่สำหรับการสร้างทฤษฎี หรือโมเดลใหม่ๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปใช้สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ฝ่ายจัดการยังสามารถตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆได้อีกด้วย

Videos

Higher Education

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและงานวิจัย

ระบบภูมิสารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพ และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จทางการศึกษา ตั้งแต่การประยุกต์ใช้งาน เช่น การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ การหาทำเลเลือกที่ตั้งร้านค้า การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Benefits

Study

การใช้โปรแกรม GIS ในมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้เทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้กับหลายกลุ่มวิชา

Achieve

ตัวอย่างของกรมแรงงานในสหรัฐอเมริกา มีความต้องการนักศึกษาที่มีทักษะทางด้าน GIS เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น

Explore

วิธีการทางภูมิศาสตร์ช่วยให้เห็นบริบทในเรื่องของการวิเคราะห์ การส่งเสริมความเข้าใจ และวิธีการในการแชร์ผลลัพธ์

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล gis

Esri Education Site License Program

สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบของ ArcGIS Platform สำหรับใบอนุญาติใช้งานสำหรับการศึกษา (Education Site License) ซึ่งเป็นข้อตกลงสำหรับสถาบัน โดยรวมถึงซอฟต์แวร์ หลักสูตรในเว็บ การช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีสำหรับการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการจัดการในมหาวิทยาลัย

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญแผนที่ออนไลน์

ArcGIS Online

นักศึกษาสามารถใช้ ArcGIS Online ในการสร้างเว็บแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive web maps) และแอปพลิเคชัน และยังสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้กับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในการประสานงานหรือทำโครงการร่วมกันได้

ArcGIS Pro ผู้เชี่ยวชาญด้าน gis

ArcGIS Pro

ด้วยพลังความสามารถในการวิเคราะห์ของ ArcGIS Pro เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS ในอนาคต เพราะ ArcGIS สามารถกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน และด้านวิทยาศาสตร์