National Security

GIS for National Security

Defense

เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจ ข่าวกรอง เฝ้าระวังและการลาดตระเวน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ และการฝึกอบรม

Mapping & charting

ผลิตแผนที่ภูมิประเทศ และข้อมูลที่องค์กรของคุณต้องการ

Public Safety

เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว