เครื่องมือทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ซอฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศของ Esri ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจ นักวิจัยสามารถใช้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลแผนที่สำหรับการสร้างทฤษฎี หรือโมเดลใหม่ๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปใช้สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ฝ่ายจัดการยังสามารถตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆได้อีกด้วยVideos