อีเอสอาร์ไอ จัดกิจกรรม GISDAY 2017

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม GIS Day 2017 หรือ วันแห่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14-20 พฤศจิกายนของทุกปี โดย GIS Day ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมจัดงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้าน GIS ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ซึ่งกิจกรรม GIS Day ในปีนี้ มีการจัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงจัดแข่งขันการทำแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Online และกิจกรรมตอบ ปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์  โดยสถาบันการศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรม GIS Day ในปีนี้ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร    4. มหาวิทยาลัยทักษิณ