Esri Thailand จัดกิจกรรม GIS Day 2018

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม GIS Day 2018 หรือกิจกรรมวันแห่งสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้าน GIS ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะมีการจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ได้เริ่มจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ GIS กับภารกิจถ้ำหลวง
และกิจกรรมแข่งขันการทำแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Online ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม GIS Day 2018 นี้จะมีอีก 4 มหาวิทยาลัย
ที่จะร่วมจัดกิจกรรม โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยทักษิณ