Esri เซ็นสัญญา MOU ข้อตกลงความร่วมมือกับ the Federal Competitiveness and Statistics Authority (FCSA) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อจุดประสงค์ในการร่วมมือกันเพื่อสร้างแผนพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพด้านภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ให้กับ FCSA โดยการผสมผสานระหว่างความอัจฉริยะด้านแผนที่ กับข้อมูลทางสถิติของ FCSA เพื่อให้ได้มาซึ่ง Location Intelligence เสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.geospatialworld.net/news/esri-mou-uae-geospatial/...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" el_id="back-btn-news" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Back[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "The 1st International Conference on Geography and Geomatics for Sustainable Development" (ICGGS 2018) ที่จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Landmark กรุงเทพฯ     งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย  และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมือง ภัยพิบัติ สุขภาพ การประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  และการเรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ   โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธนำเสนอเทคโนโลยี...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" el_id="back-btn-news" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Back[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]   บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งบุคคลากรร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ Story Map” และ “การพัฒนาระบบ Web Map Application ด้วย ArcGIS Onlineขั้นต้น” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่บุคลากรด้านการศึกษา บุคลากรส่วนงานท้องถิ่น นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" el_id="back-btn-news" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Back[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและบรรยายเกี่ยวกับ ArcGIS ในงาน “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน” ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลำตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดโคราช ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งานนี้เราได้รับความสนใจอย่างมากจากแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป จากผู้ร่วมสัมมนาทั้งหมดเกือบ 200 ท่าน  ...