Data Management

การใช้ข้อมูลของคุณให้คุ้มค่า

ระบบ GIS ใดก็ตามจะดีก็ต่อเมื่อมีข้อมูลในระบบ ArcGIS มีชุดเครื่องมือทั้งชุดที่ยืดหยุ่นพอในการเก็บรักษา แก้ไขเปลี่ยนแปลง และจัดการข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสม

การเก็บรักษาข้อมูล

ArcGIS ให้คุณเข้าถึง ใช้ และเก็บรักษาข้อมูล GIS ด้วยวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดตามขั้นตอนการทำงาน

การแก้ไขข้อมูล

ใช้ ArcGIS ในการรวบรวมและจัดการชั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (geographic data layers) ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มีชุดเครื่องมือแก้ไขข้อมูลและขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุม

การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่(Big data)

ArcGIS จะช่วยให้สามารถควบคุมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อที่จะวิเคราะห์และนำเสนอจากมุมมองทางภูมิศาสตร์ได้ ArcGIS ไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลต่างประเภทกันด้วย

การรวมองค์กรของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว

ArcGIS ทำงานร่วมกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบธุรกิจของคุณเพื่อขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ArcGIS ทำให้ระบบจัดการความสามารถ การทำงานร่วมกัน การผลิต และความสัมพันธ์ต่อลูกค้าดีขึ้น

การตั้งกฎและความสัมพันธ์ของข้อมูล

ArcGIS รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและลดความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลเมื่อข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geodatabase) คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ เช่น เครือข่ายและแบบโครงสร้าง (topology) ระหว่างชุดข้อมูล (dataset) และกฎที่ตั้งไว้ เช่น โดเมน และ subtypes ของชุดข้อมูลแต่ละชุด

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

ArcGIS ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะด้านและมีความยืดหยุ่นและควบคุมวิธีการที่แพลตฟอร์ม GIS ของคุณถูกจัดเรียง ดูแล เก็บรักษา และใช้งาน