สร้างสาธารณูปโภคทางน้ำอย่างยั่งยืน

ArcGIS Platform สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคน้ำ การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ มิเตอร์ ทีมงาน ท่อ เป็นต้นโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีการแบ่งปันแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) ร่วมกัน รวมทั้งผลักดันแผนที่ในการทำงานไปยังพนักงานภาคสนาม