ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

สามารถแสดงผลข้อมูลภายในและภายนอก เช่น แนวโน้มประชากรและการตลาด ในทางภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสายเคเบิล ทาวเวอร์และพื้นที่ให้บริการ ตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดขอบเขตการลงทุนที่ดีในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพ