การคมนาคมขนส่ง

ระบบคมนาคมขนส่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางและแผนที่ทั้งสิ้น Esri มีโซลูชันทั้งการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางบกซึ่งช่วยให้การวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน และการกำหนดขอบเขตความปลอดภัย ทำได้อย่างง่ายดาย