Public Safety

GIS for Public Safety

Emergency Call Taking and Dispatch

เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Emergency/Disaster Management

รายงานและแสดงข้อมูลภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว

Law Engorcement

นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และป่องกันอาชญากรรม