บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและต้องมีการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ การเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและคุณภาพในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้สามารถคาดเดาปริมาณน้ำและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น