การบริหารจัดการป่าไม้

บริหารจัดการขอบเขตป่าและอุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยี ArcGIS ของ Esri เพื่อบริหารจัดการป่าไม้ จัดการที่ดิน และวางแผนป่าไม้อย่างยั่งยืน