เปลี่ยนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลมากมายมาวิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งสิ้น เทคโนโลยีของ Esri สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ