เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและงานวิจัย

ระบบภูมิสารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพ และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความรู้เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จทางการศึกษา ตั้งแต่การประยุกต์ใช้งาน เช่น การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ การหาทำเลเลือกที่ตั้งร้านค้า การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Benefits

Study

การใช้โปรแกรม GIS ในมหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้เทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้กับหลายกลุ่มวิชา

Achieve

ตัวอย่างของกรมแรงงานในสหรัฐอเมริกา มีความต้องการนักศึกษาที่มีทักษะทางด้าน GIS เข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น

Explore

วิธีการทางภูมิศาสตร์ช่วยให้เห็นบริบทในเรื่องของการวิเคราะห์ การส่งเสริมความเข้าใจ และวิธีการในการแชร์ผลลัพธ์

Solutions

Esri Education Site License Program

สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบของ ArcGIS Platform สำหรับใบอนุญาติใช้งานสำหรับการศึกษา (Education Site License) ซึ่งเป็นข้อตกลงสำหรับสถาบัน โดยรวมถึงซอฟต์แวร์ หลักสูตรในเว็บ การช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีสำหรับการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการจัดการในมหาวิทยาลัย

ArcGIS Online

นักศึกษาสามารถใช้ ArcGIS Online ในการสร้างเว็บแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive web maps) และแอปพลิเคชัน และยังสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้กับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในการประสานงานหรือทำโครงการร่วมกันได้

ArcGIS for Desktop

ด้วยพลังความสามารถในการวิเคราะห์ของ ArcGIS for Desktop เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS ในอนาคต เพราะ ArcGIS สามารถกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน และด้านวิทยาศาสตร์