Additional Industries

Education

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ช่วยในการวิจัย และ ปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Transportation

วางแผน ตรวจสอบและจัดการการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ำ และทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Public Safety

เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็ว